چگونه از شهرداری شکایت کنیم ؟

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


وکیل متخصص شکایت از شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری ها-وکیل برای امور شهرداری

شهرداری نهادی است عمومی غیر دولتی تصمیمات شهرداری در مورد املاک و اراضی اشخاص می باشد اساساً اقدامات و تصمیمات شهرداری بر سه پایه قابل اعتراض است.

اول : گزارشات شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی مالک و یا ذینفع که کمیسیون ماده 100 شهرداری بر اساس آن گزارشات رای صادر می نماید طبیعی است که طرف شکایت مالک و یا ذینفعی است که مدعی عدم صحت گزارش شهرداری و یا مخالفت گزارش شهرداری با قوانین و مقررات بوده و می تواند در جلسات کمیسیون ماده 100 نسبت به آن اعتراض نموده و نهایتاً نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری اقدام نماید .

دوم : تصمیمات شهرداری که در مورد اشخاص اتخاذ می گردد همانند تملک املاک و اراضی اشخاص در جهت اجرای طرح های عمومی و دولتی از آنجا که این تصمیمات مربوط به شخص معین و ملک مشخص می باشد بدیهی است چنانچه مالک و یا هر شخص ذینفع دیگری که مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به تملک بوده می‌تواند نسبت به اقدامات تملک، تصرف و یا تشریفات تملک در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید البته از آنجا که تصمیم مذکور مربوط به شخص معین و ملک مشخص می باشد اعتراض به این تصمیم در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

سوم : اما اگر تصمیمات شهرداری مشتمل بر بخشنامه ، دستورالعمل و یا آیین نامه ای باشد که عام الشمول بوده و افراد نامحدود یا محدود و به تعداد زیادی را در بر بگیرد بنابراین این تصمیم قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نه شعب آن می باشد اعتراض به این اقدامات که در خصوص امور حقوقی و شهری می باشد در مراجع فوق رسیدگی شده و نتیجه آن هرچه باشد مجازاتی را برای طرفین شکایت در بر ندارد. اما چنانچه تصمیمات و یا اقدامات شهرداری معطوف به شخص خاصی باشد بدین معنا که شهردار تصمیمی را اتخاذ نماید که آن تصمیم از نگاه قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده بنابراین آن اقدامات یا تصمیمات شخص. تصمیم گیرنده در هر مقام و منصبی باشد چنانچه دارای وصف مجرمانه باشد قابل رسیدگی در محاکم کیفری و دادسرای کارکنان دولت می باشد.

به طور مثال اگر در موضوع حقوقی یعنی اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف تخریب صادر شده اما شهرداری یا شهردار و یا کارکنان آن از اعتناء به اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری استنکاف نموده و بدون توجه به رای صادره از مراجع قضایی نسبت به تخریب آن ملک اقدام نمایند این عمل دارای وصف کیفری بوده و مشمول مجازات می باشد همینطور اگر شهردار یا کارکنانش بر اساس قانون مکلف به انجام کاری باشد و از انجام آن کار خودداری نمایند و خودداری از انجام آن کار موجب تضییع حقوق اشخاص گردد بدیهی است این عمل از مصادیق اعمال مجرمانه محسوب و قابل رسیدگی و پیگرد در دادسرای کارکنان دولت و محاکم کیفری به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری می باشد بنابراین قبل از هر اقدامی یا هر شکایتی علیه شهردار یا کارکنان شهرداری می بایست مرجع شکایت آن را شناخت تا موجب سردرگمی و طولانی شدن رسیدگی نشود.

فراموش نباید کرد که برابر قانون جدید آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه قضات متولی رسیدگی به دعوی مطروحه علیه شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری مواجه با عمل مجرمانه کارکنان آن نهاد یا شهردار و متولیان شهری گردند می بایست با اعلام موضوع به ریاست محترم دیوان عدالت اداری و ارجاع موضوع به دادستانی جهت طرح شکایت به عنوان مدعی العموم در محاکم کیفری نسبت به تعقیب فرد خاطی و مجرم اقدام گردد. این نمونه رای شعبه 33 دیوان عدالت اداری که حکایت از اعلام جرم از طرف قاضی متولی رسیدگی به پروند به ریاست دیوان عدالت اداری جهت ارجاع موضوع به دادستانی برای رسیدگی به اتهام تخلف تغییر کاربری شهرداری گواه این مدعا می باشد.

لازم به ذکر است با صرف نظر از موضوعات فوق شهرداری ها متولی وصول حقوق شهری هر شهر بوده این حقوق شهری مشتمل است بر بهای خدمات، عوارض، درآمدهای ناشی از اموال و سرمایه های شهرداری و....که می بایست برای همان شهر و برای همان موردی که در شورای شهر مصوب شده مصرف گردد و چنانچه شهردار یا شهرداری ها یا کارکنان و معاونان آنها با توجه به پست و منصب سازمانی خویش وجوه مربوطه را در غیر از جایگاه پیش بینی شده مصرف نمایند از مصادیق اختلاس یا تضییع اموال عمومی محسوب و مجازات حبس و جزای نقدی را در پی دارد بنابراین لازم است همانطور که در فوق به آن تاکید شد قبل از طرح شکایت و هر گونه اقدامی از نحوه شکایت و چگونگی و مرجع شکایت اطمینان کامل پیدا کرد تا او موجب اطاله دادرسی در رسیدگی به شما شکایت شما نگردد.

این نمونه رای دیوان عدالت اداری را در این مورد بخوانید : شکایت از شهردار به جهت سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری


شکایت کیفری از شهرداری - شکایت از کارمندان شهرداری - چگونه از شهرداری شکایت کنیم
مرجع شکایت از شهرداری+تصمیمات شهرداری که در مورد اشخاص اتخاذ می گردد همانند تملک املاک و اراضی اشخاص در جهت اجرای طرح های عمومی و دولتی از آنجا که این تصمیمات مربوط به شخص معین و ملک مشخص می باشد بدیهی است چنانچه مالک و یا هر شخص ذینفع دیگری که مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به تملک بوده می‌تواند نسبت به اقدامات تملک، تصرف و یا تشریفات تملک در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید