عوارض به نرخ روز یا زمان تخلف

نحوه تقسیط عوارض شهرداری-09125253824 - نمونه نامه اعتراض به عوارض شهرداری - نمونه لایحه کمیسیون ماده ۷۷ - عوارض نوسازی زمین خالی - نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ - نمونه رای کمیسیون ماده ۷۷ - محاسبه عوارض تخلف ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف - عوارض سال ساخت یا تخلف - عوارض سال پروانه یا روز - شکایت از عوارض به نرخ روز - عوارض به نرخ روز - شکایت از عوارض شهرداری


نمونه دادخواست ها