وکیل دیوان عدالت اداری جهت شکایت از شهرداری همدان

وکیل امور شهرداری همدان - وکیل برای شکایت از شهرداری همدان - وکیل شکایت از شهرداری همدان


تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

وکیل امور ماده 100 - وکیل برای تخلفات ساختمانی - وکیل جهت ماده 100 - وکیل امور شهرداری همدان