شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


نحوه ابلاغ تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

تمامی تخلفات انتسابی می‌بایست به متهم ابلاغ و تفهیم شود و ذکر سه مورد در ابلاغیه و درج چهار مورد در رای از موجبات نقض رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان است.نحوه ابلاغ تخلفات اداری

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9209970902100109 مورخ 1392/01/28

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (م.س) فرزند الف به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته فوق الذکر اعتراض به رای بدوی و تقاضای تجدید نظر توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره... همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی نظر به اینکه

اولاً_ هیات محترم رسیدگی کننده در برگ ابلاغ اتهام به سه مورد از تخلفات انتسابی اشاره نموده و به متهم تفهیم و ابلاغ کرده است در حالی که در رای صادره به چهار مورد اشاره کرده است

ثانیاً_ هیات محترم در برگ ابلاغ صرفاً نوع اعمال انتسابی به متهم را درج و به وی تفهیم کرده است. در حالی که مکلف بوده عناوین اتهامی منطبق با بندهای مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به متهم تفهیم و ابلاغ نماید بنا علیهذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت وی و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده به همان هیات ارجاع تا هیات محترم با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده 14 قانون اخیر الذکر مجددا به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای شایسته نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی _میرحسینی رودبارکی

برای دانستن بیشتر در مورد و نمونه آراء دیوان عدالت اداری تخلفات اداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


وکیل متخصص تخلفات اداری - وکیل جهت تخلفات اداری - نمونه رای در مورد تخلفات اداری
مقررات ابلاغ تخلف اداری به کارمند,تمامی تخلفات انتسابی می‌بایست به متهم ابلاغ و تفهیم شود و ذکر سه مورد در ابلاغیه و درج چهار مورد در رای از موجبات نقض رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها