دستور موقت جلوگیری از قطع مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


دستور موقت در مورد مستمری-شرایط دستور موقت دیوان-نمونه رای دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان-وکیل دستور موقت عدالت-وکیل متخصص دستور موقت

قطع مستمری و یارانه از سوی سازمان تامین اجتماعی حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : 9209970901700317 مورخ 1392/02/04

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن صدور دستور موقت برای جلوگیری از قطع مستمری سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه دلایل ارائه و ابراز شده مثبت ورود خسارت که در صورت اجرای تصمیم اقدام مورد اعتراض به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385/3/9 مجلس شورای اسلامی تشخیص نگردیده به همین جهت قرار رد تقاضای طرح شده صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی_ روحی

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران


نمونه دستور موقت دیوان - دستور موقت تامین اجتماعی - دستور موقت جلوگیر از قطع مستمری
دستور موقت دیوان عدالت,برای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری احراز سه رکن برای قاضی متولی به شکایت مورد توجه میباشد اول ضرورت صدور دستور دوم فوریت صدور آن و سوم تعسر در اجرا