نحوه شکایت از ابلاغیه ها و اخطاریه های صادره از سازمانهای دولتی

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


شکایت از اخطاریه دولتی-شکایت از اخطاریه شهرداری-وکیل پایه یک دیوان-وکیل شکایت از سازمانها

رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه و اخطاریه های صادره از سوی مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900800140 مورخ 1392/02/07

رای دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ف.ج) به وکالت از( خ.ک) به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران به خواسته مندرج در ستون خواسته تقاضای صدور دستور موقت و ابطال تصمیم شماره... مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و ههیات های بازرسی و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع طبیعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه و اخطاریه های صادره از سوی مراجع مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد علیهذا به لحاظ خروج موضوع از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عاشوری _سعادت

برای مطالعه نمونه های دیگری از آرای دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت این مرجع اینجا را کلیک نمایید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - نمونه رای دیوان بابت صلاحیت
اعتراض به نامه های دولتی در دیوان عدالت اداری,رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه و اخطاریه های صادره از سوی مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی