الزام گزینش به آزمایش مجدد در صورت انکار کارمند به اعتیاد

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


اعتراض به رای گزینش-انکار اعتیاد توسط کارمند-وکیل شکایت از گزینش-وکیل گزینش-وکیل متخصص گزینش

اگر فرد با ارائه استشهادیه از اهالی موثق و برجسته محل اتهام اعتیاد را انکار کند و خواستار آزمایش مجدد شود هسته گزینش باید به این درخواست توجه کند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9209970902100187 مورخ 1392/02/07

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای(م.ا.ق) فرزند(م.ق) به طرفیت هیات مرکزی گزینش و به خواسته فوق الذکر اعتراض نسبت به اخراج از کار و ابطال تصمیم شماره....مورخ .... و استخدام مجدد توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی شاکی و زمان آن و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره...مورخ.... همچنین ملاحظه پرونده گزینشی شاکی نظر به اینکه شاکی با ارائه استشهادیه تنظیمی که به امضای تعداد زیادی از افراد رسیده و ممهور به مهر دفتر امام جمعه شهر و شورای اسلامی شهر و امام جماعت مسجد گردیده است اتهام اعتیاد را منکر شده و خواستار انجام آزمایش مجدد اعتیاد شده که به این امر توجهی نگردیده است و از طرفی وفق ماده 15 قانون گزینش کشور صدور رای در گزینش افراد با شرایط عمومی با انتخاب اصلح بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق غیر از اقرار از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد به عمل می آید در حالی که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به ماده مذکور و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده ایضا رسیدگی و با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه رعایت تبصره ذیل ماده 14 قانون اخیرالذکر مبادرت به صدور رای شایسته نمایند متذکر می گردد که از مشارالیه آزمایش اعتیاد مجدد به عمل آید و سپس اقدام به صدور رای مجدد گردد . این رای قطعی است .

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی _میرحسینی رودبارکی

نمونه احکام دیگری در مورد گزینش را اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


رد صلاحیت در گزینش - رد صلاحیت به خاطر اعتیاد - رد صلاحیت برای تست مثبت اعتیاد
نمونه رای دیوان عدالت برای گزینش,اگر فرد با ارائه استشهادیه از اهالی موثق و برجسته محل اتهام اعتیاد را انکار کند و خواستار آزمایش مجدد شود هسته گزینش باید به این درخواست توجه کند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها