رد صلاحیت به استناد استنکاف از انجام آزمایش اعتیاد

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


اعتراض به رای گزینشان-کار اعتیاد توسط کارمند-وکیل شکایت از گزینش-وکیل گزینش-وکیل متخصص گزینش

صرف استنکاف از انجام آزمایش اعتیاد مثبت اعتیاد و موجبی برای رد صلاحیت در گزینش نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902100289 مورخ 1392/02/15

رای دیوان در خصوص شکایت آقای(ع.الف) فرزند(غ) با وکالت آقای(ح.ی) به طرفیت هیات مرکزی گزینش به خواسته فوق الذکر تقاضای اعاده دادرسی و نقض رای شماره....مورخ ..... استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری توجها به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن نظر به اینکه بر اساس نتیجه آزمایش مورخ... شاکی به هیچ نوع موادی اعتیاد نداشته و تست اعتیاد وی در خصوص کلیه مواد مخدر منفی اعلام شده است و از طرفی گزینش نیز به علت استنکاف وی از انجام آزمایش اعتیاد از مشارالیه رد صلاحیت نموده است که این نیز نمی تواند مثبت اعتیاد نام برده باشد بنابراین با توجه به مراتب فوق دیوان مورد را از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و با پذیرش تقاضای اعاده دادرسی وی دستور توقف اجرای رای مورد خواسته را صادر و اعلام می نماید این رای وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی_ میرحسینی رودبارکی

نمونه آرای دیگری از در این باره را اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای دیوان برای گزینش
رد صلاحیت به دلیل ندادن آزمایش,برابر رای برخی شعب دیوان عدالت اداری صرف استنکاف از انجام آزمایش اعتیاد مثبت اعتیاد و موجبی برای رد صلاحیت در گزینش نیست.