مجازات اتهام سهل انگاری برای کارمند دولت

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


نحوه ابلاغ تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

لزوم تعیین دقیق تخلف کارمند از وظایف سازمانی برای اعمال مجازات مجازات کارکنان دولت مستلزم احراز تخلف از شرح وظایف سازمانی آنها بوده و صرف اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه فاقد توجیه است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900100148 مورخ 1392/02/17

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای (الف.ک) به طرفیت سازمان اوقاف و امور خیریه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته نقض و ابطال رای شماره...مورخه... صادره از هیات بدوی تخلفات اداری سازمان اوقاف و امور خیریه که مشارالیه به مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی برای مدت 10 سال محکوم گردیده است با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و ملاحظه پرونده تخلفاتی مشارالیه قطع نظر از اینکه دادخواست سازمان طرف شکایت به خواسته فسخ معامله به لحاظ غبن مردود گردیده است و این که در خصوص قیمت ملک موضوع پرونده اتفاق نظر وجود ندارد و ارزیابی آنها متفاوت می باشد با عنایت به اینکه مجازات کارکنان دولت با توجه به شرح وظایف و تکالیف سازمانی آن ها اعمال می گردد و حدود وظایف و تکالیف کارکنان دولت بر اساس تکالیف قانونی پست سازمانی می باشد نظر به اینکه پست سازمانی شاکی حسابدار مسئول می باشد و یکی از تخلفات اتهامات انتسابی به مشارالیه سهل انگاری در انجام وظایف محوله می باشد در حالی که روشن و مشخص نمی باشد آیا موارد انتسابی به شاکی از قبیل اخذ و عدم ثبت نظریه کارشناسی که مبنای محاسبه خرید ساختمان اداری قرار گرفته است جزء وظایف و تکالیف قانونی پست مذکور و در حدود مسئولیت وی می باشد یا خیر؟ فلذا با توجه به اینکه هیچ گونه تحقیقی در این خصوص صورت نپذیرفته است و میزان مسئولیت قانونی وی تعیین و مشخص نگردیده است رای معترض عنه از این حیث نقص داشته بنابراین رای مذکور نقض تا هیات جایگزین یا تحقیقات کامل تر و بیشتر و رفع نقائص پیش گفته و با رعایت مفاد این دادنامه مجدداً موضوع را بررسی و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید رای صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در این باره اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - تخلف سهل انگاری کارکنان دولت
مجازات اتهام تخلف سهل انگاری کارمندان,لزوم تعیین دقیق تخلف کارمند از وظایف سازمانی برای اعمال مجازات مجازات کارکنان دولت مستلزم احراز تخلف از شرح وظایف سازمانی آنها بوده و صرف اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه فاقد توجیه است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها