نمونه رای بازخریدی کارمند به دلیل غیبت ناشی از بیماری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


تخلفات اداری-تخلفات اداری کارمند دولت-غیبت غیر موجه کارمندان-مصادیق تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری تهران

از آنجا که کارمند در ایام غیبت و تاخیر در حضور به دلیل بیماری تحت درمان بوده مجازات بازخریدی با پرداخت 45 روز حقوق مبنا متناسب با تخلف وی نمی باشد

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد .

شماره دادنامه : 9209970901600216 مورخ 1392/02/11

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق الذکر اعاده دادرسی شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن نظر به این که شاکی به لحاظ غیبت 25 روز به صورت در ماه های شهریور و مهر و آبان و تکرار تاخیر در ورود به مجازات بازخریدی با پرداخت 45 روز حقوق مبنا محکوم گردیده است لکن با توجه به مدارک تقدیمی شاکی که در ایام غیبت به لحاظ بیماری تحت درمان بوده است و استراحت های پزشکی وی به تایید کمیسیون های سازمان رسیده است برگ 3 پرونده ضمن اینکه شاکی از جانبازان انقلاب اسلامی است و بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته و مجازات تعیین شده با توجه به شرایط شاکی متناسب نمی باشد لذا به استناد ماده 21 قانون تخلفات اداری و ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری ضمن قبول اعاده دادرسی و نقض دادنامه صادره از شعبه 16 دیوان حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض و طرح مجدد موضوع در هیات رسیدگی به تخلفات اداری هم عرض و صدور رای با لحاظ نظر دیوان صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه باقری_ عبدالمنافی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در این باره اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان عدالت - مجازات غیبت کارکنان دولت
مجازات غیبت کارمندان دولت, برابر این نمونه رای از آنجا که کارمند در ایام غیبت و تاخیر در حضور به دلیل بیماری تحت درمان بوده مجازات بازخریدی با پرداخت 45 روز حقوق مبنا متناسب با تخلف وی نمی باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها