شرط پرداخت مستمری بازماندگان به والدین بیمه شده متوفی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


پرداخت مستمری والدین متوفی-شرایط پرداخت مستمری والدین-نمونه رای درباره مستمری-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی تهران

از جمله شرایط برخورداری والدین متوفی بیمه شده از مستمری بازماندگان تحت تکفل فرزند متوفی بودن و داشتن بیش از 60 سال سن برای پدر و 55 سال برای مادر است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد .

شماره دادنامه : 9209970901700735 مورخ 1392/03/13

رای دیوان

شاکی به عنوان پدر مرحوم (ق.ح)خواستار برقراری مستمری جهت بازماندگان والدین متوفی گردید که با عنایت به محتوای پرونده من جمله اظهارات مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی و مستندات ابرازی نظر به اینکه برقراری مستمری جهت پدر و مادر بیمه شده مستندا به بند 3 ماده 81 قانون تامین اجتماعی علاوه بر شرط سنی آن ها (پدر 60 سال و مادر 55 سال )منوط به تحت تکفل فرزند بودن آن ها می باشد و شاکی در مورد تحت تکفل فرزند بودن هیچ گونه مستندی ارائه نکرده است بنابراین در وضعیت موجود اقدامی در جهت انجام خواسته شاکی مقدور نیست و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد.قرار اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه رحیمی_روحی

برای مطالعه نمونه آراء بیشتری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


مستمری والدین متوفی - نمونه رای مستمری تامین اجتماعی - مستمری از والدین متوفی
شرط پرداخت مستمری بازماندگان به والدین بیمه شده متوفی,از جمله شرایط برخورداری والدین متوفی بیمه شده از مستمری بازماندگان تحت تکفل فرزند متوفی بودن و داشتن بیش از 60 سال سن برای پدر و 55 سال برای مادر است.