الزام به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


صدور شناسنامه با رای دیوان-وکیل ابطال مصوبات-وکیل دادگستری تهران-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از ثبت-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل ولیعصر تهران

الزام به صدور شناسنامه

1. منشاء قانونی

صدور شناسنامه طبق مواد 1 و 35 قانون ثبت احوال از وظایف ذاتی اداره ثبت احوال است

ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 مقرر می دارد و وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است

الف :ثبت ولادت و صدور شناسنامه

ب: ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات

ج: تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم

د: ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات

ه: صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه

و: تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی

ز: جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن

ح: وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است. و ماده 35 در تکمیل آن اضافه می کند : صدور شناسنامه و یا سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. اگرچه شعب دیوان در خصوص این دعوا در مواردی با این استدلال که به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی ثبت احوال در صلاحیت دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان می باشد قرار عدم صلاحیت صادر شده است اما شعب دیوان عالی کشور در مخالفت با این قرار چنین رای صادر کرده اند که اختلاف در مورد اصل صدور و عدم صدور شناسنامه اختلاف در مورد سند ثبت احوال نمی باشد رسیدگی به پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است با این وصف به موجب بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان ثبت احوال در این خصوص در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد نظر به اینکه اولاً علقه زوجیت به حکایت عقدنامه مورخ 82/4/26 بین زوجین محرز ثانیا تولد فرزند مشترک مذکور قطعی و احراز انتساب نسبت بر اساس دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران اثبات شده است ثالثاً انجام آزمایش ژنتیکی مورد نظر طرف شکایت ضرورت ندارد رابعاً داشتن سند سجلی و شناسنامه و کارت ملی حق طبیعی هر فرد ایرانی است خامسا صدور شناسنامه از وظایف ذاتی اداره ثبت احوال است لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد 1 3و10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 1 و 35 قانون ثبت احوال حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به صدور شناسنامه برای فرزند مشترک شکات با نام... صادر و اعلام می گردد.

برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل امور اداری - وکیل تخصصی دیوان عدالت - وکیل تهران برای دیوان عدالت
الزام به صدور شناسنامه در دیوان عدالت اداری, رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان ثبت احوال در این خصوص در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد