دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


دستور موقت دیوان عدالت-دستور موقت نظام وظیفه-شرایط دستور موقت دیوان-نمونه رای دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان

توقف اجرای لغو پروانه کسب حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901301799

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای لغو پروانه کسب و ضمائم آن نظر به اینکه مستندات ارائه شده مثبت ایجاد ورود خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85/3/9 مجلس شورای اسلامی قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می کند قرار صادره مطابق با ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه سبزواری نژاد _رشیدی

برای مطالعه نمونه آراء و دستور موقت دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


دستور موقت دیوان عدالت - دستور توقف صدور پروانه کسب - وکیل دیوان عدالت تهران
دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری,مطابق این نمونه رای توقف اجرای لغو پروانه کسب حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.