دادخواست الزام به ارزشیابی و تایید مدرک تحصیلی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به ارزشیابی مدرک تحصیلی


ارزشیابی مدرک تحصیلی-دادخواست ارزشیابی مدرک تحصیلی-نحوه ارشیابی مدرک تحصیلی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

مستند قانونی

در جزء 4 بند ج ماده 2 قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب 1383/05/18 در بیان ماموریت های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مقرر می‌دارد تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهش های علمی دانشگاه ها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدرک مذکور به استثنای گروه پزشکی همچنین قانون اصلاح تبصره 1 بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و الحاق تبصره‌ای به آن مصوب 1370/10/04 نیز تاکید شده است جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می شود ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

اعتراض به تصمیمات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این خصوص مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این دیوان قرار دارد.   

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم خلاف قانون مورخ کمیسیون ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نتیجه تایید مدرک تایید شده به شرح متن دادخواست.... طرف شکایت: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی.....برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

 


نمونه رای - ارزشیابی مدرک تحصیلی - تائید مدرک تحصیلی
دادخواست الزام به ارزشیابی و تایید مدرک تحصیلی,اعتراض به تصمیمات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این خصوص مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این دیوان قرار دارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی