مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به شکایت از دانشگاهها


شکایت از دانشگاه دولتی-شهریه دانشجویان روزانه-وکیل پایه یک دیوان-وکیل تهران در دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از دانشگاهها-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل متخصص شکایت از دانشگاه

دریافت شهریه برای دوره روزانه دانشگاه ها مستند به اصل قانونی بودن اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های دولتی مذکور در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد مجوز قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 901838/1

رای دیوان

وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند موکل ایشان در رشته کارشناسی مامایی به دلیل مغایرت معدل اعلامی نامبرده لغو گردیده با اعمال معدل واقعی شاکی نامبرده در رشته حسابداری دانشگاه با کد رشته شماره 6447 پذیرفته شده است لیکن علیرغم اینکه دوره مذکور روزانه بوده ادارات طرف شکایت اقدام به اخذ شهریه از مشارالیها نموده اند لذا به شرح خواسته نسبت به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی نموده اند که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه کد رشته 6448 دوره روزانه حسابداری دانشگاه است و هر چند شاکی معدل خود را صحیح اعلام نکرده بوده و بر این اساس قبولی اولیه وی در رشته کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران مردود اعلام شده و شکایت از این اقدام سازمان سنجش نیز طبق دادنامه شماره 9009770900101895 مورخ 90/8/25 غیر وارد تشخیص گردیده و لیکن با عنایت به اینکه با احتساب معدل واقعی در بررسی مجدد مشارالیها در کد رشته یاد شده در دوره روزانه قبول شده است و دریافت شهریه برای تحصیل در دوره های روزانه فاقد مجوز قانونی است و با توجه به اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال 1381 دریافت وجه تحت هر عنوان توسط دستگاههای دولتی منوط به وجود مجوز قانونی است بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال اقدام ادارات مشتکی عنه در دریافت شهریه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

مومنی _مولابیگی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به شکایت از دانشگاهها در امور مختلف اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل امور دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تخصصی دیوان عدالت
مقررات اخذ شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی,دریافت شهریه برای دوره روزانه دانشگاه ها مستند به اصل قانونی بودن اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های دولتی مذکور در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد مجوز قانونی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی