شرایط طرح دعوای دسته جمعی دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه دعاوی غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری


شکایت از قرارداد در دیوان-مشاوره تخصصی عدالت اداری-مقررات شکایت از سازمانها-وکالت در دعاوی ملکی-وکیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل امور ملکی-وکیل با تجربه در اراضی-وکیل برای اعتراض در دیوان-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل پرونده های ملکی-وکیل تنظیم قرارداد-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از سازمانهای دولتی-وکیل شهرداری تهران-وکیل قراردادهای ملکی-وکیل متخصص مبایعه نامه

نظر به ماده 27 آیین نامه آیین دادرسی دیوان اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911366/8

رای دیوان

نظر به اینکه به موجب ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت متعدد را که منشا آنها مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگر آن که دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید و همچنین اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند به عبارت دیگر دادرسی در خصوص هر یک از شکات مستلزم تشریفات خاص و جداگانه ای می باشد بنابراین شکایت به نحو مطروحه قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عاشوری _سعادت

برای مطالعه نمونه ارای بیشتری در مورد نحوه صحیح طرح دعوی در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری _ 09194504079 


وکیل پایه یک دیوان عدالت - وکیل برای شکایت در دیوان - وکیل دیوان عدالت تهران
شرایط طرح دعوای دسته جمعی دیوان عدالت اداری, اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند.