شرایط محکومیت به گرانفروشی در مورد کالاهای فاقد نرخ مصوب

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


تعزیرات حکومتی-مجازات گران فروشی-مجازات گرانفروشی-محکومیت به گرانفروشی-وکیل برای تعزیرات-وکیل تخصصی تعزیرات-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از رای تعزیرات

برای احراز بزه گرانفروشی کالاهای فاقد نرخ مصوب ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری الزامی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 110/91/13

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجها به اینکه اتهام شرکت شاکی گرانفروشی داروی دامی بوده و شرکت مذکور طی شکوائیه تقدیمی مدعی گردیده که مرتکب گرانفروشی دارو نشده است بنابراین با توجه به اینکه داروهای دامی 1_ فلورفنیکل 2_ انروفلوکساسین فاقد نرخ مصوب می باشند لذا جهت احراز قیمت متعارف داروهای مزبور بر اساس هزینه های واقعی تولید در زمان تنظیم گزارش نیاز به اخذ نظر به کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد که در پرونده مربوطه سازمان مشتکی‌عنه به این تکلیف قانونی عمل نکرده است بنا به مراتب مزبور اتخاذ تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تحقیقات ناقص بوده که صحیح به نظر نمی رسد لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض عنه را نقض می نماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و سایر مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه سبزواری نژاد_ رشیدی

در صورت تمایل اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آرای مربوط به تعزیرات حکومتی را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


شرایط محکومیت برای گرانفروشی - وکیل تخصصی تعزیرات تهران - وکیل تهران برای تعزیرات
مجازات گرانفروشی,برای احراز بزه گرانفروشی کالاهای فاقد نرخ مصوب ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری الزامی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها