دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دستور موقت-دستور موقت دیوان عدالت-دستور موقت عدالت اداری-دیوان عدالت اداری-وکیل برای دستور موقت-وکیل تخصصی دستور موقت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان-وکیل دستور موقت دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری

الزام به اجازه ثبت نام در آزمون دوره دستیاری فوق تخصص وزارت بهداشت با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911234/1/90

رای دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه عدم اجازه ثبت نام در آزمون ورودی دوره دستیاری فوق تخصصی موجب ورود خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آینده متعسر خواهد بود ضرورت و فوریت دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 ق.د.ع.ا دستور موقت در حد اجازه ثبت نام در آزمون ورودی دوره دستیاری فوق تخصصی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد بدیهی دستور موقت صادره در ماهیت امر ایجاد حقی نفیا یا اثباتاً نمی‌نماید.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آراء دیوان عدالت اداری در مورد دستور موقت را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه رای - دستور موقت در دیوان عدالت - دستور موقت دیوان عدالت
دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص,الزام به اجازه ثبت نام در آزمون دوره دستیاری فوق تخصص وزارت بهداشت با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.