نحوه شکایت از پست بانک بابت بازگشت به کار

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


بهترین وکیل تامین اجتماعی-دیوان عدالت اداری-شکایت از پست بانک-مرجع شکایت از پست بانک-نحوه شکایت از پست بانک-وکالت در دیوان عدالت-وکیل اداره کار-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از تصمیمات دولتی-وکیل عدالت اداری

رسیدگی بدوی و تجدید نظر به شکایات کارگران بخش دولتی و خصوصی با مراجع دادرسی کار بوده و صلاحیت دیوان صرفاً رسیدگی به اعتراض از آرای مذکور است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 1294/91/2

رای دیوان در خصوص دادخواست آقای (الف.ق) به طرفیت پست بانک شهرستان دلفان به خواسته بازگشت به کار و پرداخت مطالبات با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه نامبرده رابطه استخدامی با مشتکی عنه نداشته و به صورت قرارداد کار معین شاغل بوده است و برابر ماده 188 قانون کار صرفاً مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدام از شمول قانون کار خارج است بنابراین رفع هرگونه اختلاف مطابق ماده 157 قانون کار در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا از این جهت موضوع از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده و قرار رد صادر می گردد و شاکی راهنمایی می شود شاکی خواسته خود را از طریق هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مربوطه پیگیری نمایید رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی است.

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهدوی_ مهدی لی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آراء مربوط به اداره کار را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


شکایت از پست بانک - شکایت از پست بانک در اداره کار - نحوه شکایت از پست بانک
بازگشت به کار کارگران پست بانک,رسیدگی بدوی و تجدید نظر به شکایات کارگران بخش دولتی و خصوصی با مراجع دادرسی کار بوده و صلاحیت دیوان صرفاً رسیدگی به اعتراض از آرای مذکور است.