نحوه اعتراض به تصمیم کمیته های مشاغل سخت و زیان آور

در شاخه : مجموع مقررات و آرای مربوط به مشاغل سخت و زیان آور


اعتراض به تصمیم مشاغل سخت-بهترین وکیل دیوان عدالت-مشاغل سخت و زیان آور-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-مشاوره دیوان عدالت-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای عدالت اداری-وکیل پایه یک دیوان-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل مشاغل سخت

صلاحیت دیوان نسبت به کمیته ها تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته های بدوی و تجدیدنظر مربوطه است و صلاحیت دیوان صرفا رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی کمیته‌های مزبور است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911772/11/91

رای دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت شرکت... و سازمان تامین اجتماعی دولت آباد اصفهان به خواسته صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ قرار دادن شغل شاکی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور دادخواست مفاد تقدیمی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره 90/53615_90/11/5 با عنایت به اینکه موضوع شغل شاکی به دانلود سخت و زیان آور مستندا به ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 80 می‌بایست در کمیته‌های استانی بدوی و تجدیدنظر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و به مراتب فوق شاکی بدوا می‌بایست نسبت به این موضوع اقدام و سپس قابلیت استماع در دیوان را خواهد داشت پرونده در وضعیت فعلی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عزیزی_ طاهری

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آراء بیشتری در مورد مشاغل سخت و زیان آور را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


اعتراض به تصمیمات مشاغل زیان آور - اعتراض به تصمیم کمیته مشاغل زیان آور - وکیل جهت دیوان عدالت
مشاغل سخت و زیان آور,صلاحیت دیوان نسبت به کمیته ها تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته های بدوی و تجدیدنظر مربوطه است و صلاحیت دیوان صرفا رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی کمیته‌های مزبور است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها