مزایای استخدامی دیپلم افتخاری

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


بهترین وکیل دیوان عدالت-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-وکیل امور استخدامی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت استخدامی

به طور طبیعی وقتی به فردی مدرک علمی ولو با عنوان افتخاری اعطا می گردد دلیل بر شایستگی فرد و در ردیف بقیه مدارک معتبر تحصیلی است و دلیلی بر عدم اعتبار آن وجود ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 742/89/6

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبرده نظر به اینکه پرونده از سال 89 در شعبه مطرح است و مشتکی عنه از پاسخ لازم امتناع نموده به تجویز ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه به طور طبیعی وقتی به فردی مدرک علمی ولو با عنوان افتخاری اعطا می گردد دلیل بر شایستگی فرد است قهرا جنبه تشریفاتی صرف نخواهد داشت بلکه در جامعه برای آن اعتبار قائل خواهند بود و در ردیف بقیه مدارک معتبر تحصیلی است و دلیلی بر عدم اعتبار آن وجود ندارد بنا به مراتب خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می گردد مستندا به مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری طرف شکایت ملزم است برابر مقررات در برقراری مزایای مربوط به مدرک مزبور در حق شاکی اقدام نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه شش دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه متین_ بشارتی فر

درصورت تمایل و برای دریافت نمونه آرای دیوان عدالت اداری در امور استخدامی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


وکیل امور اداری - وکیل تخلفات اداری - وکیل تبدیل وضعیت استخدامی
مزایای استخدامی دیپلم افتخاری,lبرابر این نمونه رای شعبه دیوان عدالت اداری دیپلم افتخاری در ردیف سایر مدارک تحصیلی دارای اعتبار بوده و برای استخدام نیز درشئون علمی و تحصیلاتی قرار گرفته و معتبر می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی