تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


اعتراض به رای تخلفات اداری-تاثیر نقض اخراج در سنوات-نمونه رای تخلفات اداری-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری تهران-وکیل تهران در تخلفات-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل دعاوی تخلفات اداری-وکیل شکایت از اخراج-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق به منزله برائت نبوده و مجوز احتساب مدت اخراج به عنوان سنوات خدمت نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900401056 مورخ 1392/06/19

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب سنوات خدمتی و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه با این توضیح که اظهار داشته در تاریخ 1358/8/5 به عنوان آموزگار رسمی به استخدام آموزش و پرورش در آمدم و در سال 1361 به علت مشکلات پیش آمده مجبور به غیبت شدم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان سمنان حکم اخراج اینجانب را صادر نمود با طرح شکایت در دیوان در دو نوبت طی دادنامه های...و... حکم اخراج بنده را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال گردید که نهایتاً حکم اخراج کان لم یکن تلقی و مجددا از تاریخ 1377/11/20 در شهرستان دامغان در رشته آموزگاری مشغول شدم درخواست دارم فقط سنوات اخراج بنده را به عنوان سنوات خدمتی محاسبه نمایند و بنده از حق و حقوقم که بار مالی دارد صرف نظر می نمایم طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره فوق الذکر مرقوم داشته شاکی از حق قانونی خود در اعتراض به رای صادره در دیوان عدالت اداری استفاده و در نهایت پس از احاله در هیات بدوی استان گلستان به موضوع رسیدگی و به مجازات کسر یک دهم حقوق مبنا به مدت یکسال محکوم گردید رای صادره جدید مبین تبدیل مجازات بوده و نه برائت و فقط در صورت حکم برائت احتساب سنوات دارای محل قانونی است با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه اعتراض شاکی به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در خصوص اخراج وی منتهی به برائت مشارالیه نشده است به استناد ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 الزام قانونی بر اجابت خواسته و احتساب مدت اخراج شاکی به عنوان سنوات خدمت و پرداخت حقوق و مزایای مدت مذکور وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود .رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه موسوی

چنانچه نمونه آرای بیشتری در این مورد میخواهید اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای تخلف اداری
احتساب ایام اخراج با رای دیوان عدالت,با تقلیل مجازات کارمند ازاخراج به کسر موجبی برای احتساب ایام اخراج به عنوان سنوات خدمتی نیست در صورت حکم برائت احتساب سنوات دارای محل قانونی است ب

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها