شرایط تقاضای تخلیه عین مستاجره به دلیل تغییر شغل مستاجر

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


تخلیه بابت تغییر شغل-تخلیه به دلیل تغییر شغل-مشاوره تخصصی ملکی-مقررات تخلیه مستاجر-مقررات تخلیه ملک-نحوه تخلیه مستاجر-وکالت پرونده های ملکی-وکالت دعاوی ملکی-وکیل تخصصی دعاوی ملکی-وکیل تنظیم مبایعه نامه-وکیل جهت دعاوی ملکی-وکیل دعاوی املاک-وکیل دعاوی ملکی-وکیل قرارداد مشارکت در ساخت-وکیل متخصص دعاوی ملکی-وکیل محدوده چهارراه ولیعصر-وکیل ولیعصر تهران

تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحمت شغل مورد نظر و یا ممانعت شهرداری به منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد

دادنامه : 9209970270401127 مورخ 1392/09/19

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره با وکالت آقای م.ج به طرفیت خوانده ع.ک با وکالت آقای ع.م دایر بر صدور حکم تخلیه یک واحد سالن با محوطه آن جزء پلاک ثبتی 1638 بخش 10 تهران واقع در... اولاً نظر به اینکه با توجه به مدارک پیوست دادخواست تقدیمی سمت خواهان محرز است بنابراین ایراد وکیل خواهان از این حیث مردود اعلام می گردد ثانیاً نظر به اینکه تامین دلیل استنادی خواهان هیچگونه دلالتی بر تغییر شغل ندارد بلکه به لحاظ ممانعت شهرداری و قطع برق سه فاز مورد اجاره ارائه شغل متعین پرس کاری با دشواری مواجه شده است وانگهی تعطیلی محل فعالیت کسبی و متروک شدن آن تغییر شغل محسوب نمی‌شود بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان می شود رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است. رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران_ شیرزاد

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آرای محاکم حقوقی دزر امور ملکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای دادگاه - تغییر شغل مستاجر - تخلیه بابت تغییر شغل
تخلیه به دلیل تغییر شغل,تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحمت شغل مورد نظر و یا ممانعت شهرداری به منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست