نمونه رای مطالبه خسارت از شهرداری بابت ایراد خسارت تخریب اموال

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


نمونه شکایت از شهرداری به دادستان-تخلفات شهرداری را به کجا گزارش کنیم-شکایت از شهرداری-نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری-شکایت از شهرداری بابت تخریب-بهترین وکیل شهرداری-مطالبه خسارت از شهرداری-مقررات شکایت از شهرداری-نحوه مطالبه خسارت از شهرداری-نمونه رای خسارت از شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل برای شکایت از شهرداری-وکیل تهران برای دیوان-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از شهرداری

نمونه رای مطالبه خسارت از شهرداری بابت ایراد خسارت تخریب اموال

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری (احراز وقوع تخلف بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری) در دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص که توسط اینجانب وکیل امور شهرداری تهران به داوری شده تقدیم میگردد.

دادنامه : 9209970220300319 مورخ 1392/03/20

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای الف. م به وکالت از آقای ش و غیره به طرفیت شهرداری ملارد به خواسته مطالبه سیصد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته که مامورین شهرداری به ملک موکلان ایشان وارد شده و نسبت به تخریب بنای آن اقدام نموده اند که حسب تامین دلیل انجام شده به میزان مورد خواسته به ایشان خسارت وارد شده است شهرداری در آخرین لایحه تقدیمی به دادگاه درپاسخ بیان داشته که تعیین خسارت پس از تصدیق اقدام از ناحیه شهرداری در دادگستری قابلیت رسیدگی دارد دادگاه با توجه به اینکه حسب تبصره 1 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که تعیین میزان خسارت در دادگاه عمومی را منوط به تصدیق انجام فعل از ناحیه خوانده توسط دیوان عدالت اداری دانسته است فلذا دعوی را در حال حاضر قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

معاون قضایی دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد _ذوالفقاری

در صورت تمایل اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از احکام مربوط به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری را بخوانید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری در دعاوی شهرداری 09194504079


مطالبه خسارت از شهرداری09125253824 - نمونه شکایت از شهرداری به دادستان - نمونه دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری
نمونه شکایت از شهرداری,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها