میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


انتخاب بنگاه برای داوری-بهترین وکیل دیوان عدالت-تعیین بنگاه برای داوری-داوری برای معاملات املاک-شرایط تعیین داوری-شرایط داوری در بنگاه-مقررات تعیین داوری معاملات-مقررات داوری در املاک-نمونه رای بابت داوری-وکیل امور داوری-وکیل تخصصی در داوری-وکیل تهران برای دیوان-وکیل تهران در داوری-وکیل جهت داوری قرارداد-وکیل داوری مبایعه نامه-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت در دیوان عدالت-وکیل متخصص در داوری

داور قرارداد باید شخص ثالث باشد و تنظیم کننده قرارداد متصدی بنگاه یا بنگاه دارد شخص ثالث نیست که بتواند به عنوان داور تعیین شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9209970220701012 مورخ 1392/11/28

رای دادگاه

نظر به اینکه طرفین در قرارداد اسنادی شرط داوری پیش بینی نموده اند و قبل از مراجعه به دادگاه می بایست کلیه طرق حل و فصل قراردادی طی گردد بنابر این دعوی مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران_ محمدی پور رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ز به وکالت از آقای ع.ع به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقای ع.ع و بانک ملی ایران شعبه الف نسبت به دادنامه فاقد مقدمه شماره 906 مورخه 92/8/15 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و مطالبه خسارات تاخیر در انجام تعهد به استناد شرط داوری صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه احدی از اصحاب دعوی تجدیدنظرخوانده بانک ملی جزء طرفین قرارداد پیش فروش نمی باشد اساساً با وصفی که بند 13_6 از شروط چاپی بوده و خریدار قرارداد پیش فروش خود حسب پروانه کسب 8712 مورخه 87/6/16 متصدی بنگاه املاکی میباشد که قرارداد در آن تنظیم شده و ثالث محسوب نمی گردد تا امکان محول نمودن حکمیت و داوری در خصوص وی وجود داشته باشد لهذا  بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران _مستشار دادگاه کوهکن _غفوری گوراب

برای مطالعه نمونه آرای دیگری از محاکم در امور ملکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای دادگاه - تعیین بنگاه برای داوری - شکایت از رای داور در دادگاه
وکیل تخصصی دعاوی املاک و اراضی,داور قرارداد باید شخص ثالث باشد و تنظیم کننده قرارداد متصدی بنگاه یا بنگاه دارد شخص ثالث نیست که بتواند به عنوان داور تعیین شود.