رد صلاحیت کارگران قراردادی در ادامه رابطه استخدامی

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


تاثیر رد صلاحیت کارگران-رد صلاحیت کارگران قراردادی-گزینش کارگران-گزینش کارگران قراردادی-نمونه رای مربوط گزینش-وکیل برای گزینش-وکیل تهران در گزینش-وکیل دعاوی گزینشی

ادارات دولتی مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارگران قراردادی هستند که صلاحیت آنها در هسته های گزینش رد شده است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901000438 مورخ 1392/02/29

رای دیوان

در خصوص دادخواست مطروحه که شاکی با توجه به محتویات پرونده اعم از دادخواست و لایحه دفاعیه مثبوت به شماره....مورخ......اعلام نموده است کارگر قراردادی بوده که پس از سالها خدمت با تمدید قرارداد لغو قرارداد گردیده و به کارش پایان داده شده و سبب این اقدام نیز نامه شماره...مورخ ... هسته گزینش استان خوزستان است که در تعقیب آن رابطه کاری مشارالیه با دستگاه اجرایی قطع گردیده است ملاحظه می‌شود اولاًرابطه شاکیه با اداره متبوع و خوانده رابطه کارگری و قراردادی بود که قطع این رابطه در هر زمان خلاف موازین و مقررات محسوب نمی شود ثانیاً اعلام عدم صلاحیت ادامه همکاری با وی طبق نظریه هسته گزینش است که اداره خوانده جز اقدام وفق اعلام نظر هسته گزینش تکلیفی ندارد بنا به مراتب تخلفی از اداره خوانده ملحوظ نیست و حق علی الظاهر از شاکیه تضییع نگردیده است و اگر اعتراضی باشد باید به طرفیت هسته گزینش انجام گردد لذا شکایت به طرفیت خوانده وجهه قانونی ندارد و به رد شکایت رای صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه شجاعی _آزادی

برای مطالعه نمونه آراء مشابه در این موضوع اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - رای دیوان عدالت اداری - رد صلاحیت کارگران قراردادی
تاثیر رد صلاحیت کارگران قراردادی دولت در ادامه کار,ادارات دولتی مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارگران قراردادی هستند که صلاحیت آنها در هسته های گزینش رد شده است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی