مرجع موافقت با ساخت و ساز در حریم جاده

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


احداث بنا در حریم جاده-شرایط احداث بنا در حریم جاده-مرجع تعیین حریم جاده-مرجع شکایت از وزارت راه-مقررات احداث بنا در حریم-مقررات حریم جاده-وکیل پرونده های شهرسازی-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از راه و شهرسازی-وکیل شکایت از سازمانها

ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات در یکصد متر بعد از حریم قانونی جاده های کشور بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900802336 مورخ 1391/12/12

رای دیوان

آقای م س دادخواستی به خواسته ابطال تشخیص اداره راه و ترابری استان تهران در خصوص واقع شدن ملک پلاک ثبتی در حریم راه تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید به موجب ماده 16 و ماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات در یکصد متر بعد از حریم قانونی جاده های کشور بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع می باشد با عنایت به پاسخ مشتکی‌عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره...مورخه... اداره راه و شهرسازی استان تهران در راستای وظایف قانونی در خصوص آن قسمت از مستحدثات که در حریم قانونی راه بدون مجوز احداث گردیده است اقدام نموده است و دلیلی که دلالت بر اقدام خلاف قانون اداره مشتکی‌عنه باشد از طرف شاکی ابراز نشده است بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عاشوری _سعادت

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


دیوار کشی نزدیک جاده - نمونه رای دیوار کشی باغ - وکیل متخصص تخلفات ساختمانی
دیوار کشیدر حریم جاده,ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات در یکصد متر بعد از حریم قانونی جاده های کشور بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع می باشد.