مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در صورت بازنشستگی مجدد

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارمندان


محاسبه مستمری بازنشستگی مجدد-مقررات مستمری بازنشستگی مجدد-میزان مستمری بازنشستگی مجدد-نمونه رای بابت بازنشستگی-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل شکایت در دیوان

برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین دو سال کسر حق بیمه بوده و در صورت اشتغال مجدد فرد بازنشسته تعیین مستمری بر اساس بازنشستگی بار اول فاقد وجاهت قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901603626 مورخ 1391/12/21

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه سازمان تامین اجتماعی اهواز به خواسته فوق الذکر تعدیل حقوق و مزایا پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن در شعبه نظر به اینکه شاکی پس از بازنشستگی بار اول مجددا مشغول به کار شده است و بیمه پردازی خویش را ادامه داده است لذا محاسبه مستمری شاکی بر اساس بازنشستگی بار اول فاقد به جهت قانونی است علیهذا به استناد مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم معترض عنه و برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین دو سالی که حق بیمه وی کسر گردیده صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه باقری_ عبدالمنافی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به بازنشستگی کارمندان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مستمری بازنشستگی - مستمری برای بازنشستگی مجدد - وکیل دیوان عدالت اداری
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی مجدد,برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین دو سال کسر حق بیمه بوده و در صورت اشتغال مجدد فرد بازنشسته تعیین مستمری بر اساس بازنشستگی بار اول فاقد وجاهت قانونی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی