شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


پرداخت فوق العاده همطرازی کارشناس-شرایط پرداخت فوق العاده همطرازی-فوق العاده همطراز کارشناسان-و کیل برای دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل امور اداری-وکیل امور استخدامی-وکیل جهت دعاوی اداری-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از سازمان ها-وکیل شکایت از شهرداری

برقراری فوق العاده همترازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان مستلزم تایید هیات ممیزه دستگاه های متبوع مستخدم است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : 920997090401187

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکیه به خواسته فوق الذکر برقراری فوق العاده همترازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان از تاریخ استحقاق با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه ردیف اول به شماره فوق الذکر نظر به اینکه مطابق تصویب نامه شماره 4169/ت 25703_81/5/23 هیات وزیران و مفاد بندهای 6 7 و 8 طرح تبیین مسیر ارتقای شغلی کارشناسان برقراری فوق العاده مذکور مستلزم تایید هیات ممیزه دستگاه های متبوع مستخدم می باشد و دستگاه ها در صورت ارائه مدارک از سوی مستخدم ملزم به ارسال مدارک و طرح پرونده در هیات ممیزه هستند لذا شکایت شاکی در حد طرح در هیات ممیزه وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به طرح پرونده در هیات مذکور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است بدیهی است درصورت تایید هیات مشتکی عنهما اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه موسوی _کریمی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079


وکیل پرونده های اداری - وکیل امور اداری - وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
وکیل پرونده های اداری+برقراری فوق العاده همترازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان مستلزم تایید هیات ممیزه دستگاه های متبوع مستخدم است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی