تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


تغییر کاربری اراضی روستائی-تغییر کاربری اراضی زراعی-دیوان عدالت اداری-شرایط تغییر کاربری اراضی-مقررات تغییر کاربری اراضی زراعی-نحوه تغییر کاربری اراضی-نحوه تغییر کاربری اراضی روستائی-وکیل امور تغییر کاربری-وکیل برای تغییر کاربری-وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل دعاوی تغییر کاربری-وکیل دیوان عدالت اداری-

با عنایت به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها هر استانی در کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده یک قانون اشعاری مطرح می شود که پس از موافقت کمیسیون مذکور با رعایت ضوابط قانون مزبور و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن اقدامات بعدی صورت می پذیرد. ب) از آنجایی که قانون در خصوص تغییر کاربری اراضی و باغها هیچ تفکیکی بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی متقاضی تغییر کاربری قائل نگردیده لذا چنانچه برای ایجاد راه روستایی نیز نیاز به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی باشد می بایست در کمیسیون مزبور به شرح بند الف مطرح گردد.

شکایت از دهیاری

2_ موضوع شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در رابطه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی است که پس از تصویب قانون موصوف صورت و در آنها بنا و تاسیسات احداث گردیده است لذا در مواردی که احداث بنا قبل از قانون اشعاری صورت پذیرفته باشد مشمول آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی مصوب 1355 و دیگر قوانین مربوطه می‌باشد.

3_ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی در داخل محدوده قانونی شهرها حسب مورد در صلاحیت شهرداری ها یا وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و خارج از محدوده اعم از حوزه استحفاظی و خارج از آن در صلاحیت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی است.

4_ با توجه به لغو محدودیت های نقل و انتقال اراضی موضوع ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در تبصره 72 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1373 که به نظر می‌رسد هنوز هم قابلیت اجرایی دارد انتقال مشاعی اراضی زراعی و باغ ها مشروط به عدم تغییر کاربری با رعایت مقررات مربوطه بلامانع می باشد.نقل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در ملاک عمل-علیرضا میرزائی

با کلیک اینجا مقررات بیشتری از صدور پروانه ساختمان بدانید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - قوانین ساخت و ساز در روستا
وکیل دیوان عدالت اداری,مرجع صدور پروانه در شهر و محدوده شهر شهرداری بوده و مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستا دهیاری ها بوده و تصمیمات دهیاری ها بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این مرجع می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها