شرایط الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری


الزام شهرداری برای مجوز ساخت-شکایت از شهرداری بابت پروانه-شکایت بابت پروانه ساخت-مقررات شکایت از شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شکایت از شهرداریها-وکیل شهرداری تهران-وکیل متخصص شهرداری- نمونه دادخواست علیه شهرداری-نمونه شکایت علیه شهرداری-شکایت از شهرداری

شعبه 29 دیوان عدالت اداری 89/12/3

شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه 6 شیراز به خواسته:

الزام شهرداری منطقه 6 شیراز به صدور پروانه ساختمانی

اجابت خواسته شاکی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شاکی فرع به مراجعه شاکی از طریق ضوابط قانونی به کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی برای تغییر کاربری ملک وی از استحفاظی باغ به مسکونی می‌باشد.

خلاصه پرونده

شاکی دارای ملک ثبتی یک قطعه زمین واقع در حریم شهر می باشد و به عنوان مالک از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نموده است شهرداری در پاسخ اعلام نموده که ملک فاقد کاربری است و در حریم شهر قرار دارد و پلاک متعلق به شاکی در حریم شهر شیراز و خارج از محدوده قانونی خدماتی و در حوزه استحفاظی باغات قرار دارد محدوده مذکور فاقد کاربری و طرح تفصیلی مصوب است طرح تفصیلی در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است لذا شهرداری تکلیفی به تصویب طرح و تغییر کاربری ندارد و صرفاً مجری مصوبات کمیسیون مذکور است ماده 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی هر نوع نقل و انتقال و واگذاری زمین برای مسکن را در خارج از محدوده قانونی شهرها ممنوع نموده است. شعبه صادر کننده رای با تایید استدلال شهرداری اشعار نموده تکلیف مقرر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری مطابق مقررات تبصره مذکور منوط و موکول به رعایت ضوابط مقرر در نقشه جامع شهر برای تعیین نوع استفاده از ساختمان می باشد بنابراین با توجه به مراتب مذکور در فوق تا زمانی که تغییر کاربری در حوزه محل وقوع ملک شاکی بر اساس مقررات قانونی تحقق نیافته الزام شهرداری به صدور پروانه مسکونی برای ملک مورد بحث تکلیف مالایطاق بوده و الزامی نمی باشد در ادامه دیوان بدین نحو رای صادر نموده است علیهذا به جهات فوق الذکر به جهت خواسته شاکی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای ملک شاکی همانطور که در لایحه اجرائیه اعلام گردیده فرع بر مراجعه شاکی از طریق ضوابط قانونی به کمیسیون ماده 5 فوق الذکر برای تغییر کاربری ملک وی از استحفاظی باغ به مسکونی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شاکی با موانع قانونی مواجه بوده و قرار رد شکایت وی صادر می شود.

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای پروانه اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


الزام شهرداری برای پروانه ساختمانی - شکایت از شهرداری برای پروانه - نمونه رای دیوان
الزام به صدور پروانه,بر اساس قانون شهرداری یکی از وظایف این نهاد صدور پروانه ساخت برای مالک میباشد البته بر اساس این نمونه رای در صورتی شهرداری به چنین تکلیفی الزام می‌گردد که برای ملک مورد ادعا کاربری زمین تعیین شده باشد و شهرداری بر اساس کاربری تعیین شده در کمیسیون ماده 5 ملزم به صدور مجوز ساخت می گردد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی