نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعتراض به تعطیلی محل کسب-تعطیلی محل کسب-حکم به تعطیلی محل کسب-کمیسیون ماده 100-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-وکالت تخصصی شهرداری-وکالت متخصص ماده 100-وکیل امور شهرداری-وکیل امور ملکی-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت در تهران-وکیل متخصص کمیسیون ماده-بهترین وکیل شهرداری-اتهامات کارمندان شهرداری

موضوع نقض رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری و احاله آن به کمیسیون دیگر

تاریخ 81/6/19 کلاسه پرونده: 1550/4/81 شماره دادنامه: 1996 مرجع رسیدگی : شعبه 4 دیوان عدالت اداری شاکی ... طرف شکایت شهرداری منطقه 17 تهران موضوع شکایت و خواسته : اعتراض رای کمیسیون ماده 100

گردش کار

دادخواست شاکی پس از ثبت شماره دیوان عدالت اداری و ارجاع به شعبه 4 به کلاسه فوق در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده به ریاست امضاکنندگان تحت رسیدگی است با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دیوان

درخصوص اعلام شکایت آقای... با وکالت آقای وکیل دادگستری به طرفیت شهرداری منطقه 17 تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 8000422 مورخ 80/4/10 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مذکور برابر مفاد شکواییه اینک توجها به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی آقای وکیل و توضیحات موجه نامبرده و با التفات به اینکه تخریب و تعطیلی محل کسب زیان فاحش و غیر قابل جبرانی به شاکی وارد می سازد و از نظر معیشتی نیز در مضیقه قرار می گیرد در نتیجه اعتراض آقای وکیل موجه تلقی و مستندا به تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 و تبصره 1 ماده 100 و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 ضرورت نداشته وارد استدلال شهرداری محترم در لایحه شماره 317/21876 مورخ 80/10/22 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و احاله پرونده به کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.

دادرس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ محمد کلانتری

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده 100شهرداری و دیوان عدالت اداری.اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای - دیوان نمونه رای بدوی - نمونه رای تجدید نظر
تعطیلی محل کسب با رای کمیسیون ماده 100, نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ضروررت تعطیلی محل کسب شاکی به دلیل امکان تحمل زیان مالی و ایجاد عسروحرج برای وی

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها