نحوه اجرای رای تخریب به وسیله شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اجرای حکم تخریب توسط شهرداری-اعتراض به تخریب در دیوان عدالت-توسط شهرداری-تخلف تخریب ملک توسط شهرداری-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-ماده ۱۰۰ شهرداری تهران-مجازات تخریب توسط شهرداری-مقررات ابطال رای تخریب-نحوه ابطال رای تخریب-نمونه حکم تخریب ملک-نمونه شکایت از رای تخریب-وکیل اعتراض به رای تخریب-وکیل امور ماده 100-وکیل با تجربه در ابطال رای تخریب-وکیل تخصصی شکایت از رای تخریب-وکیل جهت ماده ۱۰۰تهران-وکیل خوب ابطال رای تخریب-وکیل خوب کمیسیون ماده 100-وکیل شکایت از ماده صد-وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ تهران- وکیل دعاوی ماده ۱۰۰-وکیل متخصص اعتراض به رای تخریب- نمونه رای تخریب-تخریب ملک توسط شهرداری

آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده 100، شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 مبنی بر تخریب است و این اقدام تخلف تلقی نمی گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903000402 مورخ 1392/02/16

رای دیوان

نظر به اینکه اولاً آقای (ی.ر) در شکایت خود از شهرداری هفتگل مبنی بر احراز تخلف شهرداری دلیلی بر اینکه از ناحیه شهرداری تخلفی صورت گرفته ارائه نکرده است ثانیاً با صرف نظر از اینکه استشهادیه پیوست به وسیله مسئولین مربوطه تایید نگردیده شهادت بر تخریب است و حکایت از تخلف ندارد ثالثا شاکی خود صراحتاً اعلام نموده تخریب بر اساس رای کمیسیون ماده صد صورت گرفته و در این صورت شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون است و اجرای رای تخلف تلقی نمیگردد رابعاً رای کمیسیون نیز ضمیمه نگردیده است. خامسا سند ثبتی نیز تقدیم نشده است سادسا دادنامه مورد استنادی دادگاه نیز پیوست نگردیده است سابعا خواسته مبهم است و اینکه منظور شاکی از احراز تخلف چیست و در چه رابطه ای است دقیقا معلوم و مشخص نیست فلذا در وضع فعلی و مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه محمدی_ شریفی

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده 100.شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 مبنی بر تخریب است و این اقدام تخلف تلقی نمی گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903000402 مورخ 1392/02/16

رای دیوان

نظر به اینکه اولاً آقای (ی.ر) در شکایت خود از شهرداری هفتگل مبنی بر احراز تخلف شهرداری دلیلی بر اینکه از ناحیه شهرداری تخلفی صورت گرفته ارائه نکرده است ثانیاً با صرف نظر از اینکه استشهادیه پیوست به وسیله مسئولین مربوطه تایید نگردیده شهادت بر تخریب است و حکایت از تخلف ندارد ثالثا شاکی خود صراحتاً اعلام نموده تخریب بر اساس رای کمیسیون ماده صد صورت گرفته و در این صورت شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون است و اجرای رای تخلف تلقی نمیگردد رابعاً رای کمیسیون نیز ضمیمه نگردیده است. خامسا سند ثبتی نیز تقدیم نشده است سادسا دادنامه مورد استنادی دادگاه نیز پیوست نگردیده است سابعا خواسته مبهم است و اینکه منظور شاکی از احراز تخلف چیست و در چه رابطه ای است دقیقا معلوم و مشخص نیست فلذا در وضع فعلی و مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

محمدی_ شریفی

نمونه آراء بیشتر کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای تخریب - تخریب ملک توسط شهرداری - وکیل پرونده های شهرداری
تخریب ملک توسط مامورین شهرداری, آیا تخریب ملک توسط مامورین شهرداری به استناد رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخلف محسوب شده و مستلزم مجازات مامورین شهرداری است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها