نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آراء مربوط به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری


رفع ممنوع الخروجی بابت مهریه-شرایط رفع ممنوع الخروجی-مقررات رفع ممنوع الخروجی-ممنوع الخروجی بابت مهریه-نمونه حکم رفع ممنوع الخروجی-نمونه رای در مورد ممنوع الخروجی-وکیل برای رفع ممنوع الخروجی-وکیل تهران در مورد ممنوع الخروجی-وکیل متخصص ممنوع الخروجی- نمونه رای دیوان-ممنوع الخروج نمودن بدهکاران-ممنوع الخروجی-ممنوع الخروجی مهریه-ممنوع الخروجی اجرای ثبت

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

1. منشا قانونی‌

مطابق ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید در ماده 33 قانون فوق‌الذکر اصلاحی 1380/03/23 نیز مقرر شده است آیین نامه های مربوط به وجوهی که از متقاضیان گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه و یا برگ گذر بیگانگان طبق مقررات باید دریافت شود و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های امور خارجه کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویب آیین نامه های مزبور مقررات فعلی قابل اجرا است. در مواردی که سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام به ممنوع الخروجی اشخاص کنند آنها می توانند مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این اقدام در دیوان اعتراض کنند.

نمونه دادنامه

مرجع رسیدگی شعبه 7 دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای... طرف شکایت :1_ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان2_ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان3_ اداره گذرنامه

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تصمیم مشتکی عنهم دال بر ممنوع‌الخروجی موکل و رفع ممنوع الخروجی ایشان

گردشکار : شاکی طی دادخواست خود که به شماره 45729_91/6/15 ثبت دیوان عدالت اداری شده است اعلام داشته که موکل به واسطه دین ناشی از مهریه توسط ادارات مزبور ممنوع الخروج شده در حالی که آیین نامه ماده 17 قانون گذرنامه تصویب نشده است طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته برابر ماده 33 قانون گذرنامه اجرای قانون تا زمان تصویب آیین نامه توسط قانونگذار اجازه داده شده است اینک شعبه 7 دیوان عدالت اداری در وقت فوق‌العاده تشکیل است به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه یادشده تحت نظر است با بررسی مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می شود.

رای دیوان

نظر به اینکه برابر ماده 33 قانون گذرنامه اجرای مقررات قانون مزبور تا تصویب آیین نامه های مربوطه اجازه داده شده و برابر ماده 18 همان قانون اختیار ممنوعیت خروج بدهکاران نیز اعطا شده لذا ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض تصمیمات اتخاذی را فراهم سازد صورت نگرفته و در اجرایی مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود این رای ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

برگرفته از گونه شناسی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


ممنوع الخروج - ممنوع الخروجی مهریه - ممنوع الخروجی اجرای ثبت
ممنوع الخروج نمودن بدهکاران,مقررات و نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به ممنوع الخروجی بابت مهریه بر اساس ماده ۳۳ قانون گذرنامه

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی