نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها09125253824-احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری-دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون باغها-دلایل رد درخواست تغییر کاربری-مرجع تشخیص تغییر کاربری اراضی-مرجع تشخیص تغییر کاربری باغ-مقررات ابطال رای کمیسیون تغییر کاربری-نمونه آرای تغییر کاربری-وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل تهران در تغییر کاربری-وکیل شکایت از تصمیم کمیسیون باغها-وکیل کمیسیون باغات

نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

دلایل رد درخواست تغییر کاربری

منشاء قانونی

تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374/3/31 که به موجب قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/8/1 اصلاح شده است مقرر می دارد تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد. که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان های جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد عهده دار وظیفه دریافت تقاضا تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

 استدلالات

نظر به اینکه مرجع تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از افراد مذکور در تبصره 1 ماده 1 قانون فوق می باشد و شاکی دلیل موجهی که ضرورت تغییر کاربری را ایجاد نماید ارائه نکرده و صرف موافقت سازمان صنایع دستی و گردشگری استان نمی تواند دلیل کاربری محسوب شود. موافقت سایر ادارات دولتی مبنی بر تغییر کاربری زمین کشاورزی به کارخانه تولید پلاستیک دلیلی بر جواز تغییر کاربری نمی باشد بنابراین اقدامات به عمل آمده از سوی کمیسیون وفق مقررات قانونی بوده و تخلف از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. برابر ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع شده بنابراین احداث هر گونه بنا،دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوز قانونی خلاف هدف و حکم مقنن می باشد و با توجه به اینکه برابر ماده 8 قانون اصلاحی قانون صدرالذکر در سال 85 صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب و برق پس از تایید کمیسیون تبصره 1 ماده یک قانون صدر الشعار می باشد و بنای احداثی از نظر کمیسیون مزبور مخالف قوانین احداث شده و معرفی نامبرده به مراجع قضایی و همچنین مجازات به منزله تغییر کاربری تلقی نمی گردد لذا با توجه به مراتب مذکور حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود.برگرفته از رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری-معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

نمونه آرا و مقررات بیشتر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات


بخشنامه جدید تغییر کاربری اراضی09125253824 - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - قانون تغییر کاربری اراضی
وکیل متخصص تغییر کاربری09125253824,قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی زراعی زراعی و باغها و نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره دلایل رد تقاضای تغییر کاربری در کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها