جریمه احداث بنای بدون پروانه ساخت

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


جریمه ساخت بدون پروانه-احداث بنای بدون پروانه- وکیل شهرداری تهران-وکیل امور شهرداری-وکیل پرونده های شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰-وکیل ماده 100-وکیل ماهر دیوان عدالت-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل جرائم ساختمانی-وکیل برای عوارض-وکیل عوارض شهرداری-مقررات تخلفات ساختمانی

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد با رعایت تراکم مجاز در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه

در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیش تر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.

اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری عمل خواهد شد. در حالت فوق بنای احداث شده فقط فاقد مجوز و پروانه می باشد و تمامی موارد ذیل در آن رعایت شده است : . اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی . رعایت تراکم مجاز عدم اضافه بنا . حفظ کاربری مورد استفاده چنانچه کسی با اخذ پروانه ساختمانی و با اتمام آن و اخذ پایان کار اقدام به ساختمان بنای اضافی کرده باشد و یا در ضمن احداث بنا اضافه بنا به وجود آورده باشد اگر بنای اضافی متصل به بنای مذکور باشد اقدام شخص برخلاف پروانه بوده و مشمول تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری است اما اگر اضافه بنا جدا از بنای اصلی باشد مورد مشمول تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری بوده و بر مبنای آن عمل می شود.

نمونه آراء بیشتر کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

 


جریمه ساخت بدون پروانه - جریمه بنای بدون پروانه - جریمه بنای فاقد مجوز
جریمه ساخت بدون مجوز, در حوزه استفاده از اراضی مربوط و در صورتی که اصول سه گانه شهرداری رعایت شده باشد به تناسب یک پنجم ارزش سرقفلی و یا یک دهم ارزش معاملاتی از قرار هر متر مربع محاسبه می گردد