تاثیر محکومیت کیفری بابت تغییر کاربری در رای کمیسیون ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


نمونه رای تغییر کاربری-نمونه رای دیوان عالی کشور -وکیل متخصص تغییر کاربری-رای ماده 100 برای تغییر کاربری-رای کمیسیون ماده ۱۰۰

ضمانت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به خاطر تخلف ساختمانی و احداث بنای غیر مجاز مانع از اجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیست.

شماره دادنامه : 9209970907300380 تاریخ : 1392/07/10

خلاصه جریان پرونده

به موجب رای شماره 9209974113300032 _1392/01/26 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان تبریز آقای (ع.ب) فرزند (س) به جرم تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز در اراضی روستای (ه) تبریز پلاک ثبتی 96 بخش 9 تبریز از طریق احداث ویلا و حصارکشی به مساحت پنج هزار متر مربع اصلاحی بعد دو هزار و هشتصد متر مربع به غیر از مساحت ساختمانی نگهبانی که زمان احداث آن سال‌های 1386 و 1387 تعیین گردیده است مستندا به مادتین 2 و 3 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374/03/31 علاوه بر پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور به پرداخت مبلغ شش میلیارد و هفتصد و سه میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم شده و در خصوص ساختمان نگهبانی مستندا به ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385/08/01 علاوه بر قلع و قمع بنا مقرر گردیده مبلغ چهل و سه میلیون و دویست هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت پرداخت نماید در مرحله تجدیدنظرخواهی به موجب رای شماره 9209974128200366_1392/04/10 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی میزان جزای نقدی محکوم علیه مبلغ سه میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون ریال معادل یک برابر ارزش روز زمین با کاربری جدید تقلیل یافته و با رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است آقای (ب.الف) به وکالت از طرف محکوم علیه با تقدیم تصویر رای مورخ 1387/09/25 کمیسیون ماده 100 شهرداری (ب) و تصویر نظریه کارشناسی و تصاویر چند رای صادره از مراجع قضایی مربوط به اتهامات مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی به استناد بندهای 3 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به رای صادره درخواست اعاده دادرسی نموده و ضمن بیان مطالبی اظهار داشته احداث راه بین مزارع احداث استخرهای ذخیره آب و اتاق کارگر و دیوار کشی باغات تغییر کاربری اراضی محسوب نمی گردد و چون موکل وی یک بار در مرجع شعبه قضایی که منظور وی ظاهراً کمیسیون ماده 100 شهرداری است به پرداخت جریمه محکوم شده محکومیت مجدد وی وجاهت قانونی ندارد لایحه وکیل مزبور ضمیمه پرونده می باشد که در جلسه قرائت خواهد شد پس از ارجاع پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور به وسیله مستشار شعبه مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به شرح مذکور تنظیم گردید هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای خالصی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره 9209974128200366 مورخ 1392/04/10 مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رای می دهد.

ری شعبه 13 دیوان عالی کشور

چنانکه در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر تصریح شده اتهام محکوم علیه تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوز از طریق احداث ویلا و حصارکشی بوده که حکم محکومیت وی نیز در این خصوص بر اساس مقررات قانونی صادر شده است و رای کمیسیون ماده  100 شهرداری که به خاطر تخلف ساختمانی و احداث بنای غیرمجاز صادر شده مانع از اجرای مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نخواهد بود با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث نشده و دلیل جدیدی نیز بر بی‌گناهی محکوم‌علیه ارائه نشده تا بتوان مورد را مشمول بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دانست و بند 3 ماده مذکور نیز که مورد استناد وکیل محکوم علیه قرار گرفته منصرف از موضوع پرونده بوده مربوط به موردی است که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد و حال آنکه در پرونده حاضر شخص دیگری به خاطر اتهام انتسابی به محکوم علیه محکوم نشده است لذا درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه با هیچ یک از بندهای ماده مرقوم انطباق نداشته و به لحاظ مذکور قابل پذیرش نبوده و رد می شود.

رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور_مستشار باغانی_خالصی

نمونه آرا و مقررات بیشتر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای تعلیق اجرای مجازات بابت تغییر کاربری


نمونه رای - نمونه رای دیوان - تغییر کاربری
تاثیر رای ماده 100 برای تغییر کاربری,محکومیت در کمیسیون ماده 100 شهرداری بابت جریمه تاثیری در محکومیت و یا رسیدگی به اتهام تغییر کاربری و اعمال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ندارد