نمونه رای دادگاه در احراز سابقه عمران و احیای اراضی موات

در شاخه : مجموع قوانین و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری - نمونه آرای مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری


نمونه رای اثبات موات نبودن-نحوه اثبات موات نبودن زمین-وکیل متخصص زمین شهری-وکیل دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده : 841_ 86 ح 6 به تاریخ : 1388/2/17

شماره دادنامه : 15_1388/2/17 3

خواهان : آقای غلامحسین ....با وکالت..... و محمد...... خواندگان : اداره زمین شهری مسکن و شهرسازی کاشان و اداره ثبت اسناد و املاک کاشان

خواسته : صدور حکم بر محیا بودن یک درب باغ مشجر محصور واقع در مزرعه امام خمینی دشت فین

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای غلامحسین..... فرزند ......با وکالت سید علی....... و محمد........ به طرفیت اداره زمین شهری مسکن و شهرسازی کاشان و اداره ثبت اسناد و املاک کاشان به خواسته صدور حکم بر محیا بودن یک درب باغ مشجر محصور واقع در مزرعه امام خمینی دشت فین به پلاک ثبتی 33 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی کاشان به مساحت 2100 متر مربع که به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را به ابطال نظریه وزارتی در این خصوص نیز افزایش داده اند به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه در جهت رسیدگی به خواسته خواهان به منظور احراز سابقه عمران و احیا قرار ارجاع امر به کارشناس در امور کشاورزی صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را به شماره 33/87_ 1387/7/25 تقدیم دادگاه نموده که حسب نظریه مزبور محل متنازع فیه دارای سابقه احیا قبل از سال 1358 بوده و موات نمی باشد که با اعتراض خوانده ردیف اول مراتب به هیات 3 نفره کارشناسان ارجاع که حسب نظریه مورخ  1387/12/26 کارشناسان رسمی دادگستری در امور کشاورزی که مطابق با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه بوده و مصون از ایراد و اعتراض موثر و موجهه باقیمانده و اینکه موادی گواهی گواهان تعرفه خواهان حکایت از عمران و آبادانی باغ ادعایی خواهان قبل از انقلاب و موات نبودن آن دارد و سابقه احیا رقبه متنازع فیه فیه قبل از سال 1358 بوده و موات نمی باشد و بر اساس عکس های هوایی سال 1334 دارای آثار احیا و حیازت در آن سال بوده است مضافاً صرف وجود یک اظهارنامه جمعی که فاقد حدود اربعه مشخص و مشخصات ثبتی دقیق می باشد دلیلی بر مالکیت و موات بودن ملکی نمی باشد و از ناحیه خواندگان ایراد و دفاع موثر و موجهی به عمل نیامده لذا با احراز مسبوق به احیا بودن باغ مزبور دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 194 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون زمین شهری حکم بر اعلام دایر بودن رقبه متنازع فیه با مشخصات صدرالذکر و ابطال نظریه وزارتی نسبت به مقدار مذکور متعلق به خواهان و ادامه عملیات ثبتی به نام خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کاشان

برای دانستن مطالب بیشتر و نمونه آراء دادگاه در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نحوه اثبات احیا زمین - نمونه رای اثبات موات نبودن - نحوه احراز سابقه عمران ملک
احراز عمران باغ قبل از اعلام موات,برابر این رای آزمایش خاک و نظر کارشناسان در احیاء ملک قبل از سال 1358 و همینظور مودای گواهی شهود میتواند از جمله دلایل اثبات احیاء زمین قبل از اعلام موات بودن آن بنماید.