نحوه صحیح شکایت از رای کمیسیون ماده ۵۶ جنگلها و مراتع

در شاخه : کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 جنگلها و مراتع - مقررات و نمونه آرای کمیسیون ماده 56 جنگلها و مراتع


وکیل تخصصی اراضی ملی-وکیل متخصص کمیسیون ماده ۵۶-وکیل شکایت از رای اراضی ملی-وکیل متخصص دیوان عدالت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای...به طرفیت 1_ اداره منابع طبیعی وآبخیز داری شهرستان رامیان 2_ اداره منابع طبیعی و آبخیز دارای استان گلستان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 به شماره دادنامه 47 با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا حسب اعلام منابع طبیعی ملک موضوع دعوی طی صورت جلسه مورخ 1386/10/23 و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شد یا وصف فوق طرف دعوی قرار دادن سازمان مسکن و شهرسازی نیز ضروری است لهذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد . قدرت عموزاد مهدیرجی رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی گرگان

اداره حقوقی قوه قضاییه ابتدا طی نظریه شماره 7/1663 مورخ 1391/8/15 طرف دعوی قرار دادن سازمان مسکن و شهرسازی را ضروری دانست در این نظریه آمده است چنانچه در خصوص عرصه قطعه زمینی برگ تشخیص و رای ملی بودن آن توسط اداره منابع طبیعی صادر گردد و سپس اراضی مذکور در حریم شهر قرار بگیرد سند مالکیت آن به نام اداره مسکن و شهرسازی منتقل و صادر می شود حال با توجه به اینکه سند مالکیت به نام مسکن و شهرسازی است آیا مالک اولیه در اعتراض به برگ تشخیص و ملی شدن آن قطعه زمین اداره منابع طبیعی یا وزارت مسکن و شهرسازی است آیا مالک اولیه اعتراض به برگ تشخیص و ملی شدن آن قطعه زمین باید اداره منابع طبیعی را خوانده دعوا معرفی نماید یا اداره مسکن و شهرسازی را طرف دعوا قرار دهد ؟

مالکیت منابع طبیعی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به اراضی مورد سوال به نمایندگی از دولت است بنابراین در صورت انتقال مسئولیت و مدیریت اراضی منابع طبیعی به لحاظ توسعه و گسترش محدوده شهرها و قرار گرفتن اراضی ملی در حریم شهر دعوای اعتراض به برگ تشخیص و رای عملی بودن این اراضی باید به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی مطرح گردد. برگرفته از مجموعه حقوق منابع طبیعی ،اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات آیین دادرسی کاربردی-قدرت عموزاده مهدیرجی

برای مطالعه مطالعه نمونه آرای دیگر در خصوص کمیسیون ماده 56 اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - رای کمیسیون ماده 56 جنگلها
نحوه صحیح شکایت از رای کمیسیون ماده 56,در صورت انتقال ملک موضوع دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ به سازمان اراضی شهری این دعوی می‌بایست علاوه بر شکایت از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان مسکن و شهرسازی نیز طرف دعوی قرار گیرد.