به چه کالائی در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


وکیل متخصص تعزیرات حکومتی-وکیل تخصصی قاچاق کالا-وکیل امور تعزیرات حکومتی

تحقق جرم قاچاق مستلزم احراز ورود کالا از مبادی غیررسمی می باشد.

شماره دادنامه : 9109970901402505 تاریخ دادنامه : 1391/10/4

رای شعبه 14 دیوان عدالت اداری

شکایت شاکی دایر بر اعتراض نسبت به رای صادره از شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مالا وارد و درخور پذیرش است زیرا تحقق بزه قاچاق منوط به احراز ورود کالا از مبادی غیررسمی است که حسب مستندات ارائه شده و پاسخ سرپرست گرکان استان اصفهان به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کالاهای مکشوفه با مستندات ارائه شده مطابقت داشته و حسب اجازه دادسرای مذکور کالاها به مالک مسترد گردیده است لذا ضرورت داشته شعبه صادر کننده رای معترض عنه در مورد صحت و سقم نامه صدر الذکر تحقیق کافی به عمل آورده و پس از آن اقدام به انشای رای نماید لذا شکایت را وارد تشخیص داده رای به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض با بررسی مستندات شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه صباغی-صفوی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای دیگری در امور گمرکی و تعزیرات حکومتی را بخوانید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب متبط را هم بخوانید : نحوه اثبات جرم در شعب تعزیرات حکومتی


نمونه رای - نمونه رای دیوان - کالای قاچاق چیست
به چه کالائی در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟برابر این نمونه رای دیوان عدالت اداری تحقق جرم قاچاق مستلزم احراز ورود کالا از مبادی غیررسمی می باشد.