نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100-09125253824

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به دیوان عدالت اداری-نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100-وکیل شهرداری در تهران09125253824-وکیل شهرداری تهران-بهترین وکیل دیوان عدالت-وکیل متخصص کمیسیون ماده 100-بهترین وکیل ماده ۱۰۰-وکیل جهت ماده 100

نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

باتوجه به آرای صادره از کمیسیون ماده صد، متضرر حق دارد از آرای محکومیت خود به دیوان شکایت نماید.

وکیل دیوان عدالت اداری

شعبه دوم دیوان عدالت اداری با ایراد شکلی نسبت به رد شکایت شاکی اقدام که شاکی با اعتراض به رای صادره خود را به استناد آرای صادره از ماده صد شهرداری ذینفع در پلاک موصوف دانسته و از دیوان تقاضای نقض دادنامه مذکور را نموده است که هیئت عمومی چنین اظهار نظر نموده است.

بسمه تعالی تاریخ75/2/1 شماره دادنامه 11 کلاسه پرونده 11/75 مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی :آقای حسین.....

موضوع شکایت و خواسته:نقض رای صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه 271/74 باستناد به قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و 18و 19 قانون دیوان عدالت اداری.

مقدمه :شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند :نسبت به حکم شماره 290 در پرونده کلاسه 271/74 شعبه دوم دیوان محترم عدالت اداری بر خلاف موازین قانونی صادر گردیده و بالمال مخدوش می باشد ،معترض بوده و اعتراضات خود را در مهلت مقرر سه ماهه بشرح ذیل باستحضار ریاست محترم دیوان می رساند. علیرغم اینکه اینجانب به استناد و مدارک مربوطه و ایادی متعاقب مالک شرعی و قانونی عرصه رقبه موضوع حکم مزبور می باشم ،لکن چون در ماده 100 قانون شهرداری صراحتاً به اشخاص که بدون پروانه مبادرت به احداث بنا نموده اند اکتفا نموده و از طرفی اعیانات را اینجانب در عرصه موصوف احداث نموده ام بنابراین ذینفع بودن اینجانب در موضوع مذکور کافی است و نیاز به مدارک مالکیت رسمی نمی باشد. زیرا که اگر ذینفع نبودم چطور کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در هر دوره ای (بدوی و تجدید نظر )اسم اینجانب را به عنوان متخلف از مقررات و ضوابط شهری آورده و علیه اینجانب مبادرت به صدور آراء موصوف کرده است. به چه دلیل شعبه دوم اعتراضم را به دلیل ذینفع نبودن از لحاظ شکلی رد می نماید. حکم موصوف شعبه دوم که اینجانب را به علت عدم مالکیت رسمی ذینفع ننموده و اعتراضم را بدون وارد شدن در ماهیت رد نموده ،بر خلاف ماده 100 قانون شهرداری و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می باشد . لذا با اجازه حاصله از تبصره دو الحاقی به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ،خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و نقض آن و صدور رای بر ارجاع به شعبه دیگر اقدام فرمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای نظر به اینکه رای کمیسیون ماده صد شهرداری علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی به هر حال متضرر از رای موصوف می باشد.لذا رای معترض عنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبه دیگر محول می شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : فرمول محاسبه جریمه ماده 100 شهرداری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : رای دیوان عدالت بابت تعمیرات ساختمان


نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 - وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 - بهترین وکیل ماده 100
نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100-09125253824,محمدرضا کریمی بهترین و با تجربه ترین وکیل در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با بسیاری از پرونده‌های موفق

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها