میزان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

نحوه تقسیط عوارض شهرداری-09125253824 - نمونه نامه اعتراض به عوارض شهرداری - نمونه لایحه کمیسیون ماده ۷۷ - عوارض نوسازی زمین خالی - نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ - نمونه رای کمیسیون ماده ۷۷ - محاسبه عوارض تخلف ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف - عوارض پیش آمدگی معابر - مقررات پیش آمدگی معابر - جریمه پیش آمدگی ساختمانی - میزان عوارض پیش آمدگی


نمونه دادخواست ها