روشهای اثبات شکایت در تعزیرات حکومتی

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


اثبات شکایت در تعزیرات-بهترین وکیل دیوان عدالت-وکیل برای تعزیرات-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل کریمی-وکیل متخصص دیوان عدالت

استناد به اظهارات یکی از طرفین اتکای شعب تعزیرات حکومتی به اظهارات طرف شکایت و عدم استعلام صدق اظهارات شاکی از مراجع صالح در صدور رای مغایر دادرسی منصفانه است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901400460 مورخ 1392/02/18

رای دیوان

شکایت شاکی دائر بر اعتراض نسبت به رای صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به شرح دادخواست تقدیمی است با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد اظهارات وکیل شرکت شاکی و نماینده سازمان تعزیرات حکومتی شکایت وارد و درخور پذیرش می باشد زیرا شعبه رسیدگی کننده می‌بایست جهت کشف حقیقت و درستی اظهارات شاکی از مرجع صالح استعلام می نمود و اتکا صرف به اظهارات طرف شکایت در پرونده و صدور رای بر مبنای آن با فلسفه دادرسی عادلانه منافات دارد و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت نیز مبتنی بر همین امر بوده که مورد توجه قرار نگرفته است لذا شکایت را وارد تشخیص داده به لحاظ ضرورت استعلام از گمرک در خصوص موضوع رای معترض عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه صباغی _شجاعی نوری

برای دانستن بیشتر نمونه آراء دیوان عدالت اداری و مقررات تعزیرات حکومتی اینجا را کلیک کنید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


وکیل برای تعزیرات - نمونه رای دیوان - رای دیوان برای تعزیرات حکومتی
وکیل متخصص دیوان عدالت,یکی از اصول مسلم رسیدگی در مراجع قضایی مستند بودن آراء مرجع رسیدگی کننده میباشد برابر این رای دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در اعتراض به رای تعزیرات حکومتی دایر بر محکومیت وی قاضی متولی رسیدگی در دیوان عدالت به دلیل عدم مستند بودن رای و صرف اتکا به شکایت شاکی را نقض نموده است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها