صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


تخریب ملک با رای ماده صد-وکیل برای ماده ۱۰۰-وکیل ماده 100-وکیل ماده صد-وکیل متخصص ماده ۱۰۰-وکیل کمیسیون ماده 100

صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه شهرسازی فنی و بهداشتی بوده و صدور حکم تخریب به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر فاقد وجاهت است

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه : 9209970903200394 مورخ 1392/02/29

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای(ع.ط) به طرفیت شهرداری توجه به خواسته اعتراض به رای شماره...مورخه.... با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره....مورخه.... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه صدور حکم قلع و تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده 100 می باشد در حالی که کمیسیون به لحاظ وقوع ملک در طرح گذر مبادرت به صدور حکم قلع نموده که فاقد وجاهت است و بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی تبار _عبدالهی

برای مطالعه نمونه بیشتری از آرای دیوان عدالت در این باره اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


 

این را هم بخوانید : نحوه شکایت از پروانه ساختمانی همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری


ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ - کمیسیون ماده 100 شهرداری - ابطال حکم تخریب کمیسیون ماده 100
شرایط صدور حکم تخریب ساختمان,صدور حکم تخریب ساختمان مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه شهرسازی فنی و بهداشتی می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها