نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد گزینش

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


اعتراض به رای گزینش-نمونه رای در مورد گزینش-وکیل شکایت از گزینش-وکیل گزینش-وکیل متخصص گزینش

پذیرش صلاحیت فرد در صورت بیشتر بودن نکات مثبت در گزینش شاغلین به جهت رعایت حقوق مکتسبه و امنیت شغلی تعداد بیشتر نکات مثبت فرد نسبت به نکات منفی باید مورد توجه قرار گیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9209970900900371 مورخ 1392/02/14

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکیه به طرفیت هیات مشتکی عنه مبنی بر اعتراض به رای هیات مرکزی گزینش و نقض و ابطال آن به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه مثبوته طی شماره... مورخه... نظر به اینکه اولاً به موجب محتویات و مندرجات پرونده پدر شاکیه نظامی و خلبان هلی کوپتر بوده و دارای ده سال سابقه جبهه بوده که دو سال آن را کردستان و هشت سال سابقه فعالیت در سایر جبهه‌های نبرد حق بر علیه باطل داشته و در سنه 1384 تا 1388 به عنوان مدرس با مدرک کارشناسی در مدارس غیرانتفاعی مناطق 1، 2، 5 و 6 مشغول به فعالیت بوده و ضمناً خواهرزاده شهید بوده و مندرجات پرونده گزینش حکایت دارد که نامبرده حد و حدود را رعایت می کند و سنگین و باوقار بوده و دارای حسن شهرت بوده حالیه با توجه به مراتب فوق و اینکه حسب محتویات پرونده گزینش در تحقیقات انجام شده ملاحظه می شود که نکات مثبت منعکس در پرونده به مراتب بیشتر از نکات منفی بوده است بنا به مراتب معروضه و رعایت حق و حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت شغلی به نظر می رسد که رای صادره مورد بحث با رعایت جمیع جوانب صادر نگردیده لذا شکایت مطروحه موجه و وارد تشخیص لذا مستندا به مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای معترض عنه و لزوم رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهری _پیرزاده

در صورت تمایل به مطالعه نمونه اراء بیشتری در خصوص گزینش ادارات اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت
نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد گزینش,پذیرش صلاحیت فرد در صورت بیشتر بودن نکات مثبت در گزینش شاغلین به جهت رعایت حقوق مکتسبه و امنیت شغلی تعداد بیشتر نکات مثبت فرد نسبت به نکات منفی باید مورد توجه قرار گیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها