پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به کارمندان پیمانی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد حقوق و مزایای کارمندان


پاداش کارمندان پیمانی-پاداش مناطق محروم-نمونه رای دیوان عدالت-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل کارمندان-وکیل کارمندان در دیوان

پاداش خدمت در مناطق محروم خاص کارمندان رسمی بوده و شامل کارمندان پیمانی نمی شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900600325

رای دیوان

نظر به اینکه پرداخت پاداش مناطق محروم برابر مصوبه شماره 23347/ت215/ه_73/6/12 هیات دولت مشروط به استخدام رسمی مستخدم می باشد و با توجه به اینکه شاکی مستخدم پیمانی است لذا در اجرای رای شماره 940_ 86/9/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود این رای قطعی است .

رئیس شعبه شش دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه متین _بشارتی فر

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه احکام بیشتری در این خصوص بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


پاداش کارمندان پیمانی - نمونه رای دیوان - نمونه رای پاداش کارکنان پیمانی
شرایط پرداخت پاداش مناطق محروم,پاداش خدمت در مناطق محروم خاص کارمندان رسمی بوده و شامل کارمندان پیمانی نمی شود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی