قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


شکایت از شورای تامین-مرجع تعیین تابعیت اشخاص-مقررات مربوط به تابعیت-وکیل برای تابعیت اشخاص-وکیل شکایت از شورای تامین-وکیل متخصص تابعیت

الزام به طرح اعتراض شاکی به تصمیم شورای تامین در هیات حل اختلاف

1. منشاء قانونی

رای وحدت رویه 658 مورخ 81/1/20 دیوان عالی کشور در مورد تابعیت اسناد سجلی و صلاحیت هیات حل اختلاف مقرر می دارد به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3  مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان در مقر هر اداره ثبت احوال تشکیل می شود رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

ماده 45 قانون مورد اشاره در متن رای وحدت رویه نیز مقرر می دارد هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد تبصره در جلسات شورای تامین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رای شرکت خواهد داشت. بنابراین اعتراض از تصمیمات هیات مذکور در ماده 3 در دادگاه‌های دادگستری است و به دیوان عدالت اداری ارجاع نمی شود اما در ارتباط با موضوع دعاوی دیگری ممکن است به وجود آید که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است از جمله اینکه سازمان ثبت احوال به وظیفه خود در ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف عمل نکند که در این صورت مستند به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و وظایف دیوان عدالت اداری موضوع قابل طرح در دیوان خواهد بود.

برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه رای دیوان عدالت اداری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل امور دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تخصصی دیوان عدالت
قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص,رسیدگی به تقاضای اعطای تابعیت کشور ایران خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری محل اقامت شاکی است.