نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


شکایت از شورای تامین-مرجع تعیین تابعیت اشخاص-مقررات مربوط به تابعیت-وکیل برای تابعیت اشخاص-وکیل شکایت از شورای تامین-وکیل متخصص تابعیت

الزام به طرح اعتراض شاکی به تصمیم شورای تامین در هیات حل اختلاف

رای دیوان

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام اداره طرف شکایت را به طرح موضوع اعتراض وی به نظریه شورای تامین هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال تربت جام را نموده با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه نظر به اینکه به موجب ماده 47 قانون اصلاح ثبت احوال هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می‌کند که از طرفی تصمیم هیات یادشده طبق ماده 4 قانون مرقوم قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی است که مراتب در رای 658 مورخ 81/1/20 ردیف 26/80 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است علیهذا بنا بر مراتب خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد 1 3 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به طرح اعتراض شاکی نسبت به رای شورای تامین در هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال جهت رسیدگی هیات مزبور به اعتراض شاکی و صدور رای صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه آراء بیشتری در مورد تابعیت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079

 


شکایت از رای شورای تامین - مرجع تعیین تابعیت - مققرات مربوط به تابعیت
نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت,به موجب ماده 47 قانون اصلاح ثبت احوال هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می‌کند