طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


تنظیم سند ملک رهنی-وکیل الزام به سند-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دعاوی ملکی-وکیل متخصص سرقفلی

دادنامه : 9109970270400764 مورخ 1391/6/26

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته الزام به فک رهن نیز طرح گردد.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم (ف.ی) علیه خواندگان آقایان (م.ح)و(م.ر)و(س.خ) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت 25 مترمربع به پلاک ثبتی5759/2 و خسارات وجه التزام و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالی که برابر لایحه ثبتی شماره3804_25_11_90 مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد بانک حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان می باشد. رئیس شعبه 31 محاکم عمومی حقوقی تهران_ ملکوتی رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم (ف.ی)به طرفیت (م.ر)،(م.ح)و(س.خ) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 9001474 مورخ 90/11/27 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث یعنی بانک است می بایست فک رهن به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است ضمناً در دادنامه معترض عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م) هیچ اظهارنظری نشده است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران_ مستشار دادگاه

نجفی_ عاشورخانی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتری ازمحاکم حقوقی در امور ملکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل تخصصی دعاوی ملکی - وکیل پرونده های ملکی - وکیل تخصصی زمین شهری
طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن,دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته الزام به فک رهن نیز طرح گردد.