تاثیر تحصیل در مقطع بالاتر از مدرک مورد نیاز در نتایج آزمون استخدامی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - اعمال مدرک تحصیلی کارمندان


دیوان عدالت اداری-شکایت بابت آزمون استخدامی-مقررات آزمون استخدامی-وکیل آزمون استخدامی-وکیل امور استخدامی-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از سازمانها در دیوان-وکیل عدالت اداری

صرف دانشجو بودن مبین ارتقای مدرک نیست و نمی‌توان دانشجوی مقطع یا دوره‌ای را دارای مدرک آن مقطع یا دوره محسوب نمود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 902012/1

رای دیوان

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مدعی است فارغ التحصیل کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه است که در آزمون قراردادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز شرکت نموده و در اعلام نتایج اولیه به عنوان نفر اول پذیرفته شده و در مصاحبه علمی نیز به نحو عالی حاضر شده است ولی در اعلام نتایج یک و نیم برابر ظرفیت انتخاب نشده است ولی نفرات پنجم و ششم معرفی شده اند و با مراجعه علت عدم پذیرش را عدم رعایت بند 7/10 شرایط عمومی آزمون اعلام نموده اند فلذا تقاضای رسیدگی نموده است با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند 7/10 که تصریح می نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و هم‌چنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می‌باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقای مدرک نمی باشد بنا بر این شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید رای صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه نمونه ارای بیشتری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مدرک تحصیلی کارمندان - اعمال مدرک تحصیلی کارمندان - تاثیر مدرک تحصیلی بر پست سازمانی
تاثیر تحصیل در مقطع بالاتر از مدرک مورد نیاز در نتایج آزمون استخدامی,صرف دانشجو بودن مبین ارتقای مدرک نیست و نمی‌توان دانشجوی مقطع یا دوره‌ای را دارای مدرک آن مقطع یا دوره محسوب نمود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی